Декларация за конфиденциалност

Декларация за Kонфиденциалност

Долуподписаният : ЕЛ.ХЮМЪН ЕООД ЕИК-202179995 седалище и адрес на управление –Димитър Гущанов 6, представлявано от – Кристина Ангелова, длъжност – управител. Удостоверение за защита на лични данни – № 350672

Декларирам, че се задължавам да спазвам пълна конфиденциалност на поверената ми от

  • Да не нарушавам личния живот на клиента .
  • Да пазя всяка тайна поверена ми от клиента.
  • Да не разпространявам ,че е клиент на Клуба за запознанства „Светът е за двама”
  • Да съхранявам профила му само в нашата база данни .
  • Да се разменя (телефон,e-mail ) само когато има одобрение от двете страни.
  • Да спазвам всякаква тайна (ако се провеждат индивидуални консултации и коучинги)

Дата :

Гр.София Декларатор :