Декларация за лични данни

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

Долуподписаният/ната ……………………………………………………………………………………

(име, презиме и фамилия)

 

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

Съгласен/на съм Клуб „Светът е за двама „ да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка  с   ползването  за  запознанства с цел брак,съжителство, и приятелство.

Запознат/а съм с:

  • целта и средствата на обработка на личните ми данни;
  • че само при взаимно одобрение от двете страни ,ще ми се разменя телефонен номер,Е-маил;, и други данни за контакт .
  • че анкетната ми карта ще се разменя само с подходящи профили, които са клиенти на Клуба.
  • ,че мога по всяко време да изтиря личните си данни ,като пиша на Клуб „Светът е за двама”. Но съм запознат/а ,че с изтриването на личните ми днните и досието ми се унижоважат и няма да съм клиент на клуба.

 

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

 

 

дата ………………….

гр. София                                                     ДЕКЛАРАТОР:……………………